Yamunashtak Lyrics in Gujarati : યમુનાષ્ટક ગુજરાતી માં

Yamunashtak Lyrics in Gujarati : યમુનાષ્ટક ગુજરાતી માં

Yamunashtak Lyrics in Gujarati

નમામિ યમુના મહામ, સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા
મુરારી-પદ પંકજ, સ્ફુરદ મંદ રેનુકટમ
તતસ્તહ નવ કાનના, પ્રકટ મોડ-પુષ્પમ્બુના
સુરા સુર સુ પૂજિત, સ્મરા પીતુહ શ્રિયમ બિભ્રતીમ (1)

કાલિન્દ ગિરી મસ્તકે, પટાડા મંડ પૂરજ્જવાલા
વિલાસ ગમનોલ્લાસત, પ્રકટ ગંડ શૈલોન્નતા
સઘોષ ગતિ દંતુરા, સમાધિ રૂઢ દોલોત્તમા
મુકુંદ રતિ વર્ધિની, જયતિ પદ્મ બંધો સુતા (2)

ભુવમ ભુવના પવનીમ, મધિગતા માને કસવાનાહી
પ્રિયા ભીરિવા સેવિતમ્, શુક-મયુર હંસ સદિભિઃ
તરંગ-ભુજ કંકણા, પ્રકટ મુક્તિ વાલુકા
નિતામ્બ તત સુંદરીમ, નમતા કૃષ્ણતુરા પ્રિયમ (3)

અનંત ગુણ ભૂષિતે, શિવ વિરંચી દેવસ્તુતે
ઘન ઘન નિભે સદા, ધ્રુવ પરાશર ભીષ્ટદે
વિશુદ્ધ મથુરા તાતે, સકલ-ગોપ ગોપી વ્રુતે
કૃપા જલધિ સંસ્કૃત મમ મનહા સુખમ ભવયા (4)

યયા ચરણ પદમજા, મુરારિ પોહો પ્રિયમ ન્હુકા
સમાગમન્તો ભવત્ । સકલસિદ્ધિદા સેવામ્
તયા સદ્રુષ તમિયત, કમલજા સપ્તનીવા યત
હરિ પ્રિયા કાલિન્દય, માનસી મેં સદા સ્થિરમ (5)

નમોસ્તુ યમુને સદા, તવ ચરિત્ર મત્યાદ્ ભૂતમ્
ન જાતુ યમ યાતના, ભવતિ તે પાયાહા પનતહા
યમોપિ ભગિની સુતાન, કથમુ હન્તિ દુષ્ટાનપિ
પ્રિયો ભવતિ સેવાત, તવ હરેર્યથા ગોપિકાહા (6)

મમસ્તુ તવ સન્નિધૌ, તનુનત્વ મેટાવતા
ન દુર્લભ તમ રતિ, મુરારિપળ મુકુંદ પ્રિયે
આતોસ્તુ તવ લલના, સુર ધૂની પરમ સંગમત
તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા, ન તુ કદપિ પુષ્ટિ સ્થિતહી (7)

સ્તુતિમ તવ કરોતિ કહા, કમલ જા સપત્ની પ્રિયે
હરેરી દાનુ સેવાયા, ભવતિ સૌક્ય મામોક્ષતઃ
અયમ તવ કથાધિકા સકલ ગોપિકા સંગમા
સ્મરા શ્રમ જલનુભિ, સકલગાત્રજાયહિ સંગમહા (8)

તાવષ્ટક મિદમ મુદા, પથતિ સૂરસૂતે સદા
સમસ્ત દુરિતક્ષયો, ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિહી
તયા સકલ સિદ્ધયો, મુર્રિપુશ્ચ સંતુષ્યતિ
સ્વભાવ વિજયો ભવેત્, વદતિ વલ્લભહા શ્રી હરેહ (9)

 

Yamunashtak Lyrics

Namāmi yamunā mahāma, sakala sid’dhi hētuma mudā
murārī-pada paṅkaja, sphurada manda rēnukaṭama
tatastaha nava kānanā, prakaṭa mōḍa-puṣpambunā
surā sura su pūjita, smarā pītuha śriyama bibhratīma (1)

kālinda girī mastakē, paṭāḍā maṇḍa pūrajjavālā
vilāsa gamanōllāsata, prakaṭa gaṇḍa śailōnnatā
saghōṣa gati danturā, samādhi rūḍha dōlōttamā
mukunda rati vardhinī, jayati padma bandhō sutā (2)

bhuvama bhuvanā pavanīma, madhigatā mānē kasavānāhī
priyā bhīrivā sēvitam, śuka-mayura hansa sadibhiḥ
taraṅga-bhuja kaṅkaṇā, prakaṭa mukti vālukā
nitāmba tata sundarīma, namatā kr̥ṣṇaturā priyama (3)

ananta guṇa bhūṣitē, śiva viran̄cī dēvastutē
ghana ghana nibhē sadā, dhruva parāśara bhīṣṭadē
viśud’dha mathurā tātē, sakala-gōpa gōpī vrutē
kr̥pā jaladhi sanskr̥ta mama manahā sukhama bhavayā (4)

yayā caraṇa padamajā, murāri pōhō priyama nhukā
samāgamantō bhavat. Sakalasid’dhidā sēvām
tayā sadruṣa tamiyata, kamalajā saptanīvā yata
hari priyā kālindaya, mānasī mēṁ sadā sthirama (5)

namōstu yamunē sadā, tava caritra matyād bhūtam
na jātu yama yātanā, bhavati tē pāyāhā panatahā
yamōpi bhaginī sutāna, kathamu hanti duṣṭānapi
priyō bhavati sēvāta, tava harēryathā gōpikāhā (6)

mamastu tava sannidhau, tanunatva mēṭāvatā
na durlabha tama rati, murāripaḷa mukunda priyē
ātōstu tava lalanā, sura dhūnī parama saṅgamata
tavaiva bhuvi kīrtitā, na tu kadapi puṣṭi sthitahī (7)

stutima tava karōti kahā, kamala jā sapatnī priyē
harērī dānu sēvāyā, bhavati saukya māmōkṣataḥ
ayama tava kathādhikā sakala gōpikā saṅgamā
smarā śrama jalanubhi, sakalagātrajāyahi saṅgamahā (8)

tāvaṣṭaka midama mudā, pathati sūrasūtē sadā
samasta duritakṣayō, bhavati vai mukundē ratihī
tayā sakala sid’dhayō, murripuśca santuṣyati
svabhāva vijayō bhavēt, vadati vallabhahā śrī harēha (9)

Leave a Comment